Dessert

Location: Vynnyky, Lviv, Ukraine

Manufacturer: Artistic Confectionery Workshop of Marjana Stakhovska

Photo: Marina Grynykha © 2019