Vynnyky city

Location: Vynnyky, Lviv region

Photo: Marina Grynykha © 2021